Точни тестове за климатичен контрол (автомобили до 07.2001 г.)

            0

ТОЧЕН ТЕСТ A: КЛИМАТИКЪТ НЕ РАБОТИ (ВЕНТИЛАТОРЪТ НА ОТОПЛЕНИЕТО ОК)

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

A1: ПРОВЕРКА НА РАБОТАТА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ НА КОМПРЕСОРА НА КЛИМАТИКА

1 Поведете позицията СТАРТ.

2 Включете климатичната система.

3 Включете вентилатора на нагревателя.

4 Проверете работата на съединителя на компресора на климатика.

• Работи ли съединителят на компресора на климатика?

Да

ПРОВЕРЕТЕ веригата на хладилния агент и количеството хладилен агент и КОРЕГИРАЙТЕ, ако е необходимо. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на A2

A2: ЧЕТЕНЕ НА КОД ЗА ГРЕШКА НА FDS/WDS

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Стартирайте програмата за диагностика на системата за управление на двигателя, за да извлечете кодове за неизправности с помощта на FDS/WDS.

• Има ли код за грешка, свързан с климатичната система?

Да

ИЗПЪЛНЕТЕ необходимите стъпки за отстраняване на неизправности според инструкциите на FDS/WDS. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на A3

A3: ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F58

1 ПРОВЕРЕТЕ F58 Предпазител (CJB).

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на A4

Не

СМЕНЕТЕ предпазител F58 (7,5 A). Ако предпазителят изгори отново след включване на климатичната система, ПРОВЕРЕТЕ диода на съединителя на компресора на климатика и го СМЕНЕТЕ, ако е необходимо. Ако диодът е наред, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към маса, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A4: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F58

1 Свържете предпазител F58 (CJB).

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Проверете напрежението във веригата между предпазител F58 (7,5 A) и маса.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A5

Не

ВЪЗСТАНОВЕТЕ захранването към предпазител F58, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A5: ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F36

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 ПРОВЕРЕТЕ предпазителя F36 (CJB).

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на A6

Не

СМЕНЕТЕ предпазител F36 (7,5 A). Ако предпазителят изгори отново, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към земята, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A6: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F36

1 Свържете предпазителя F36 (CJB).

2 Проверете напрежението във веригата между предпазител F36 (7,5 A) и маса.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Превозни средства, произведени преди 05.99: Отидете на A7

Автомобили, произведени след 05.99: Отидете на A10

Не

ВЪЗСТАНОВЕТЕ захранването към предпазител F36, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A7: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА РЕЛЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КЛИМАТИКАЛА С ШИРОКО ОТВОРЕН ДРОСЕЛ (WOT)

1 Изключете релето C1011 A/C WOT.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Измерете напрежението между щифт 3 на конектора на релето C1011 на A/C WOT, страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A11

Не

Отидете на A8

A8: ПРОВЕРКА НА ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ В ДВОЙНИЯ ПРЕКЪСТОЧАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за двойно налягане C882.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между C882, щифт 2 на превключвателя за двойно налягане, верига 15-FA38 (зелено/червено), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A9

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между предпазител F58 и двойния превключвател за налягане, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A9: ПРОВЕРКА НА ДВОЙНИЯ ПРЕКЛЮЧАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифтове 2 и 4 на конектор C882 на двойния превключвател за налягане, страна на елемента.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между двойния превключвател за налягане и A/C WOT превключвателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ПРОВЕРЕТЕ налягането в климатичната система и НАПРАВЕТЕ необходимите РЕМОНТИ. Ако налягането в системата е правилно, СМЕНЕТЕ двойния пресостат. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A10: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА РЕЛЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КЛИМАТИКАЛА С ШИРОКО ОТВОРЕН ДРОСЕЛ (WOT)

1 Изключете релето C1011 A/C WOT.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Измерете напрежението между щифт 3 на конектора на релето C1011 на A/C WOT, страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A11

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето WOT на климатика и предпазителя F58, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A11: ПРОВЕРЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО КЪМ РЕЛЕТО WOT A/C

1 Измерете напрежението между щифт 1 на конектор C1011 на релето A/C WOT, верига 15-FA11 (зелено/жълто), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A12

Не

ВЪЗСТАНОВЕТЕ захранването към релето A/C WOT, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A12: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ НА КЛИМАТИЧНИЯ КОМПРЕСОР

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Инсталирайте свързващ кабел с предпазител (7,5 A) между щифтове 3 и 5 на конектор C1011 на релето A/C WOT, страната на кабелния сноп.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Проверете работата на съединителя на компресора на климатика.

• Работи ли съединителят на компресора на климатика?

Да

Отидете на A15

Не

Отидете на A13

A13: ПРОВЕРКА НА ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ НА КЛИМАТИЧНИЯ КОМПРЕСОР

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете съединителя на компресора на климатика C952.

3 Инсталирайте свързващ кабел с предпазител (7,5 A) между щифтове 3 и 5 на конектор C1011 на релето A/C WOT, страната на кабелния сноп.

4 Задвижете в положение ВКЛ.

5 Измерете напрежението между щифт 1 C952 на съединителя на компресора на климатика, верига 15S-FA6 (зелено/жълто), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A14

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето WOT на климатика и съединителя на компресора на климатика, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A14: ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА МАСАТА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ НА КЛИМАТИЧНИЯ КОМПРЕСОР

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 2 C952 на съединителя на компресора на климатика, верига 31-FA6 (черен), страната на кабелния сноп и земята.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

СМЕНЕТЕ съединителя на компресора на климатика. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между съединителя на компресора на климатика и точката на заземяване G56, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A15: ТЕСТ НА РЕЛЕТО ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА КЛИМАТИКА С ШИРОКО ОТВОРЕН ДРОСЕЛ (WOT)

1 Тествайте релето A/C WOT, следвайки тестовете на елементите в края на този раздел.

• A/C WOT реле ОК?

Да

Отидете на A16

Не

СМЕНЕТЕ A/C WOT реле. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A16: ПРОВЕРЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО КЪМ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА КОМПРЕСОР НА КЛИМАТИКА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя на компресора на климатика C692.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете климатичната система.

5 Включете вентилатора на нагревателя.

6 Измерете напрежението между C692 щифт 4 на превключвателя на компресора на климатика, верига 15S-FA17 (зелен/оранжев), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A17

Не

Отидете на A24

A17: ПРОВЕРКА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА КОМПРЕСОРА НА КЛИМАТИЧНАТА СИСТЕМА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифтове 4 и 1 на конектор C692 на превключвателя за цикъл на компресора на климатика, страна на елемента.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Превозни средства, произведени преди 05.99 с EEC V (60-щифтов): Отидете на A20

Превозни средства, произведени преди 05.99 с EEC V (104-щифтов): Отидете на A22

Автомобили, произведени след 05.99 г. Отидете на A18

Не

ПРОВЕРЕТЕ количеството хладилен агент и коригирайте, ако е необходимо. Ако количеството хладилен агент е правилно, СМЕНЕТЕ превключвателя за цикъл на компресора на климатика. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A18: ПРОВЕРКА НА ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ В ДВОЙНИЯ ПРЕКЪСТОЧАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ

1 Свържете превключвателя на компресора на климатика C692.

2 Изключете превключвателя за двойно налягане C882.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете климатичната система.

5 Включете вентилатора на нагревателя.

6 Измерете напрежението между C882 щифт 2 на превключвателя за двойно налягане, верига 15S-FA38 (зелено/червено), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A19

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига C между превключвателя на компресора на климатика и двойния превключвател за налягане, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A19: ПРОВЕРКА НА ДВОЙНИЯ ПРЕКЛЮЧАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифтове 2 и 4 на конектор C882 на двойния превключвател за налягане, страна на елемента.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Превозни средства с EEC V (60-щифтов): Отидете на A20

Превозни средства с EEC V (104-щифтов): Отидете на A22

Не

ПРОВЕРЕТЕ налягането в климатичната система и НАПРАВЕТЕ необходимите РЕМОНТИ. Ако налягането в системата е правилно, СМЕНЕТЕ двойния пресостат. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A20: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В PCM

1 Свържете превключвателя за двойно налягане C882.

2 Изключете C416 PCM.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете климатичната система.

5 Включете вентилатора на нагревателя.

6 Измерете напрежението между пин 10 на конектор C416 PCM, верига 15S-RE18 (зелено-жълто), (автомобили, произведени от 05.99): верига 15S-RE8 (зелено-жълто)), от страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A21

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворена верига 15S-RE18 (зелено/жълто) или 15S-RE8 (зелено/жълто), като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A21: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО на PCM

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Свържете C1011 A/C WOT реле.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 54 на конектор C416 PCM, верига 31S-FA11 (черен/жълт), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

ПРОВЕРЕТЕ PCM и СМЕНЕТЕ, ако е необходимо. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето WOT на климатика и PCM, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A22: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО на PCM

1 Свържете превключвателя за двойно налягане C882.

2 Изключете C415 PCM.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете климатичната система.

5 Включете вентилатора на нагревателя.

6 Измерете напрежението между щифт 41 на конектор C415 PCM, верига 15S-RE18 (зелено-жълто), (автомобили, произведени от 05.99): верига 15S-RE8 (зелено-жълто), от страната на кабелния сноп и "земята".

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A23

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворена верига 15S-RE18 (зелено/жълто) или 15S-RE8 (зелено/жълто), като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A23: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В PCM

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Свържете C1011 A/C WOT реле.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 69 на конектор C415 PCM, верига 31S-FA11 (B/Y), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

ПРОВЕРЕТЕ PCM и СМЕНЕТЕ, ако е необходимо. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето WOT на климатика и PCM, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A24: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА КОМПРЕСОР НА КЛИМАТИКА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете контролния модул на нагревателя C380.

3 Измерете съпротивлението между конектор C380 щифт 9 на контролния модул на нагревателя, верига 15S-FA17 (зелено-оранжево), страната на кабелния сноп и конектор C692 щифт 4 на превключвателя на A/C компресора, електрически вериги 15S-FA17 (зелено-оранжево), от страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на A25

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването на веригата 15S-FA17 (зелено/оранжево) между модула за управление на нагревателя и превключвателя на компресора на климатика, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A25: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете напрежението между конектор C380 на модула за управление на нагревателя, щифт 8, верига 29-FA13 (оранжев), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A26

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между предпазител F36 и модула за управление на нагревателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A26: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между щифт 10 на конектора C380 на контролния модул на нагревателя и земята .

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A27

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между контролния модул на нагревателя и предпазителя F58, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A27: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Поведете позицията СТАРТ.

2 Измерете напрежението между конектор C380 на модула за управление на нагревателя, щифт 11, страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A28

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между контролния модул на нагревателя и релето за работа на двигателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A28: ПРОВЕРЕТЕ ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между конектор C380 на модула за управление на нагревателя, щифт 12, верига 91-FA13 (черно/оранжево), страната на кабелния сноп и земята.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на A29

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между контролния модул на нагревателя и точката на заземяване G41, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A29: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА ОТОПЛЕНИЕТО

1 Поставете превключвателя на вентилатора на нагревателя на ниска скорост.

2 Измерете съпротивлението между конектор C380 на модула за управление на нагревателя, щифт 6, верига 31S-FA26 (черен/червен), страната на кабелния сноп и земята.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

ПРОВЕРЕТЕ и ако е необходимо СМЕНЕТЕ контролния модул на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването на веригата 31S-FA26 (черно/червено) между контролния модул на нагревателя и превключвателя на вентилатора на нагревателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ B: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ, ЧАСТИЧНО/НАПЪЛНО НЕ РАБОТИ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

B1: ОПРЕДЕЛЯНЕ КОГА ВЪЗНИКВА НЕИЗПРАВНОСТ

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Превключете превключвателя на вентилатора на нагревателя през всичките три позиции.

• Двигателят на вентилатора на нагревателя не работи ли и в трите позиции на превключвателя?

Да

Отидете на B2

Не

Отидете на B10

B2: ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F64

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 ПРОВЕРЕТЕ предпазителя F64 (BJB).

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на B3

Не

СМЕНЕТЕ предпазител F64 (30 A). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. Ако предпазителят изгори отново, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към земята, като използвате електрическите схеми.

B3: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F64

1 Свържете предпазител F64 (BJB).

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Проверете напрежението във веригата между предпазител F64 (30 A) и маса.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на B4

Не

ВЪЗСТАНОВЕТЕ захранването към предпазител F64, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B4: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В МОТОРА НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете двигателя на вентилатора на нагревателя C789.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между конектор C789, щифт 1, верига на вентилатора на нагревателя 15-FA18 (зелено/оранжево), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на B5

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между двигателя на вентилатора на нагревателя и предпазителя F64, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B5: ПРОВЕРЕТЕ ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Поставете превключвателя на вентилатора на нагревателя на "максимум".

3 Измерете съпротивлението между конектор C789, щифт 2, верига на вентилатора на нагревателя 31S-FA18 (черен/червен), страната на кабелния сноп и земята.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

СМЕНЕТЕ вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Превозни средства, произведени преди 01.00: Отидете на B6

Превозни средства, произведени след 01:00: Отидете на B8

B6: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Изключете превключвателя на вентилатора на нагревателя C469.

2 Измерете съпротивлението между конектор C789 щифт 2 на веригата на вентилатора на нагревателя 31S-FA18 (черен/червен) от страната на кабелния сноп и конектор C469 щифт 4 на веригата на превключвателя на вентилатора на нагревателя 31S- FA33 (черен/оранжев), страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на B7

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига 31S-FA18 (черно/червено) между двигателя на вентилатора на нагревателя и спойката S24, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B7: ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете съпротивлението между C469, конектор на превключвателя на вентилатора на нагревателя, верига 31-FA25 (черен), страната на кабелния сноп, щифт 6 и масата.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

СМЕНЕТЕ превключвателя на вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между превключвателя на вентилатора на нагревателя и заземителната точка G14, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B8: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Изключете превключвателя на вентилатора на нагревателя C469.

2 Измерете съпротивлението между конектор C789 щифт 2 на веригата на вентилатора на нагревателя 31S-FA18 (черен/червен) от страната на снопа и конектор C469 щифт 6 на веригата на превключвателя на вентилатора на нагревателя 31S- FA33 (черен /оранжев), страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на B9

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига 31S-FA18 (черно/червено) между двигателя на вентилатора на нагревателя и спойката S24, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B9: ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете съпротивлението между C469, щифт 2 на съединителя на превключвателя на вентилатора на нагревателя, верига 31-FA25 (черен), страната на кабелния сноп и земята.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

СМЕНЕТЕ превключвателя на вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между превключвателя на вентилатора на нагревателя и заземителната точка G14, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B10: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ВЪЗНИКВА ПОВРЕДА

1 Поставете превключвателя на вентилатора на нагревателя на "максимум".

• Двигателят на вентилатора на нагревателя не работи?

Да

Превозни средства, произведени преди 01.00: Отидете на B11

Превозни средства, произведени след 01.00: Отидете на B12

Не

Превозни средства, произведени преди 01.00: Отидете на B13

Превозни средства, произведени след 01.00: Отидете на B18

B11: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя на вентилатора на нагревателя C469.

3 Изключете двигателя на вентилатора на нагревателя C789.

4 Измерете съпротивлението между конектор C789 щифт 2 на веригата на вентилатора на нагревателя 31S-FA18 (черен/червен) от страната на снопа и конектор C469 щифт 4 на веригата на превключвателя на вентилатора на нагревателя 31S- FA33 (черен /оранжев), страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

СМЕНЕТЕ превключвателя на вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването на веригата 31S-FA33 (черно/оранжево) между превключвателя на вентилатора на нагревателя и спойката S24, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B12: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя на вентилатора на нагревателя C469.

3 Изключете двигателя на вентилатора на нагревателя C789.

4 Измерете съпротивлението между конектор C789 щифт 2 на веригата на вентилатора на нагревателя 31S-FA18 (черен/червен) от страната на снопа и конектор C469 щифт 6 на веригата на превключвателя на вентилатора на нагревателя 31S- FA33 (черен /оранжев), страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

СМЕНЕТЕ превключвателя на вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването на веригата 31S-FA33 (черно/оранжево) между превключвателя на вентилатора на нагревателя и спойката S24, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B13: ПРОВЕРКА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя на вентилатора на нагревателя C469.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 1 на конектор C469 на превключвателя на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA32 (синьо/черно), страната на кабелния сноп и земята.

5 Измерете напрежението между C469, конектор на превключвателя на вентилатора на нагревателя, щифт 2, верига 31S-FA31 (B/Y), страната на кабелния сноп и земята.

6 Измерете напрежението между конектор C469 пин 3 на превключвателя на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA30 (Ч/Б), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията за всички измервания?

Да

СМЕНЕТЕ превключвателя на вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на B14

B14: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРОМЕНЛИВОТО СЪПРОТИВЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ.

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете променливия резистор C470 на вентилатора на нагревателя.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между клема C470 щифт 1 на променливия резистор на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA1 (синьо/черно), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на B15

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига 31S-FA1 (синьо/черно) между променливото съпротивление на вентилатора на нагревателя и спойката S24, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B15: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРОМЕНЛИВОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между C470 щифт 4 на променливия резистор на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA32 (синьо/черно), страната на кабелния сноп, и C469 щифт 1 на превключвателя на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA32 (черно-синьо), от страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на B16

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването на веригата 31S-FA32 (BLK) между променливото съпротивление на двигателя на вентилатора на нагревателя и превключвателя на вентилатора на нагревателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B16: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРОМЕНЛИВОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете съпротивлението между C470 щифт 2 на променливия резистор на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA31 (черно/жълто), страната на кабелния сноп, и C469 щифт 2 на превключвателя на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA31 (черно-жълт), от страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на B17

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига 31S-FA31 (черно/жълто) между променливото съпротивление на двигателя на вентилатора на нагревателя и превключвателя на вентилатора на нагревателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B17: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРОМЕНЛИВОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете съпротивлението между C470 щифт 3 на променливия резистор на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA30 (Ч/Б), страната на кабелния сноп, и C469 щифт 3 на превключвателя на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA30 (черен и бял), от страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

СМЕНЕТЕ променливия резистор на двигателя на вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването на веригата 31S-FA30 (черно/жълто) между променливото съпротивление на двигателя на вентилатора на нагревателя и превключвателя на вентилатора на нагревателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B18: ПРОВЕРКА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя на вентилатора на нагревателя C469.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между конектор C469 щифт 5 на превключвателя на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA32 (синьо/черно), страната на кабелния сноп и земята.

5 Измерете напрежението между конектор C469 щифт 3 на превключвателя на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA31 (черен/жълт), страната на кабелния сноп и земята.

6 Измерете напрежението между щифт 1 на конектор C469 на превключвателя на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA30 (Ч/Б), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията за всички измервания?

Да

СМЕНЕТЕ превключвателя на вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на B19

B19: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРОМЕНЛИВОТО СЪПРОТИВЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ.

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете променливия резистор C470 на вентилатора на нагревателя.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 1 на конектор C470 на променливия резистор на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA1 (черно/синьо) (от 08.2000 г. верига 31S-FA33 (черно/оранжево))), от страната на кабелния сноп и "земя".

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на B20

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между спойка S24 и променливото съпротивление на вентилатора на нагревателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B20: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРОМЕНЛИВОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между конектор C470 щифт 4 на променливия резистор на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA32 (синьо/черно), страната на кабелния сноп, и конектор C469 щифт 5 на превключвателя на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA32 (черно-синьо), от страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на B21

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването на веригата 31S-FA32 (BLK) между променливото съпротивление на двигателя на вентилатора на нагревателя и превключвателя на вентилатора на нагревателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B21: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРОМЕНЛИВОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете съпротивлението между конектор C470 щифт 3 на променливия резистор на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA31 (черно/жълто), страната на кабелния сноп и конектор C469 щифт 2 на превключвателя на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA31 (черно-жълто), от страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на B22

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига 31S-FA31 (черно/жълто) между променливото съпротивление на двигателя на вентилатора на нагревателя и превключвателя на вентилатора на нагревателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B22: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРОМЕНЛИВОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете съпротивлението между C470 щифт 1 на променливия резистор на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA30 (Ч/Б), страната на кабелния сноп, и C469 щифт 3 на превключвателя на вентилатора на нагревателя, верига 31S -FA30 (черен и бял), от страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

СМЕНЕТЕ променливия резистор на двигателя на вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването на веригата 31S-FA30 (черно/жълто) между променливото съпротивление на двигателя на вентилатора на нагревателя и превключвателя на вентилатора на нагревателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ C: МОТОРЪТ НА ВЕНТИЛАТОРА РАБОТИ НЕПРЕКЪСНАТО


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

C1: ПРОВЕРКА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя на вентилатора на нагревателя C469.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Проверете работата на електрическия вентилатор на нагревателя.

• Двигателят на вентилатора на нагревателя работи ли непрекъснато?

Да

Отидете на C2

Не

СМЕНЕТЕ превключвателя на вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C2: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА КЪМ ПРОМЕНЛИВОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете променливия резистор C470 на вентилатора на нагревателя.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Проверете работата на електрическия вентилатор на нагревателя.

• Двигателят на вентилатора на нагревателя работи ли непрекъснато?

Да

ПРОВЕРЕТЕ за късо съединение към маса. всички вериги, свързани към точката на запояване S24, като използвате електрическите схеми и РЕМОНТ. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ПРОВЕРЕТЕ за късо съединение към маса. всички вериги между променливия резистор на вентилатора на нагревателя и превключвателя на вентилатора на нагревателя, като използвате схемите на свързване и ПОПРАВЕТЕ. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.
ТОЧЕН ТЕСТ D: НЕИЗПРАВНОСТ НА ДЕМПЕРА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

D1: ДЕФИНИЦИЯ НА ВАРИАНТА НА МОДЕЛА

1 Дефинирайте вариант на модел.

• Превозното средство произведено ли е преди 05.99?

Да

Отидете на D2

Не

Отидете на D8

D2: ПРОВЕРЕТЕ ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ДЕМФЕРА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете двигателя на положението на клапата за рециркулация C375.

3 Измерете съпротивлението между щифт 4 на съединителя C375 на двигателя за положение на амортисьора на рециркулацията, страната на кабелния сноп и земята.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на D3

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТирайте отворената верига между двигателя на клапата за рециркулация на въздуха и точката на заземяване G41, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D3: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ И МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛАПАТА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

1 Изключете контролния модул на нагревателя C380.

2 Измерете съпротивлението между конектор C380 щифт 16 на контролния модул на нагревателя, верига 33-FA76 (жълто/синьо), страната на кабелния сноп и конектор C375 щифт 1 на двигателя за позициониране на клапата за рециркулация на въздуха, електрическа верига 33-FA76 (жълто/синьо) (автомобил с десен волан: щифт 6, верига 32-FA76 (бяло/синьо)), от страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на D4

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването на верига 33-FA76 (жълто/синьо) или верига 32-FA76 (бяло/синьо) между модула за управление на нагревателя и двигателя на амортисьора за рециркулация на въздуха, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D4: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ И МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛАПАТА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

1 Измерете съпротивлението между конектор C380 щифт 14 на контролния модул на нагревателя, верига 32-FA76 (бяло/синьо), страната на кабелния сноп, и конектор C375 щифт 6 на двигателя за позициониране на клапата за рециркулация на въздуха, електрическа верига 32-FA76 (синьо/бяло) (автомобил с десен волан: щифт 1, верига 33-FA76 (синьо/жълто)), от страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на D5

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТИРАЙТЕ прекъсването във верига 32-FA76 (бяло/синьо) или верига 33-FA76 (жълто/синьо) между модула за управление на нагревателя и двигателя на амортисьора за рециркулация на въздуха, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D5: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛАПАТА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА И МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете съпротивлението между конектор C380 щифт 4 на контролния модул на нагревателя, верига 91S-FA90 (черно/зелено), страната на кабелния сноп, и C375 щифт 3 на двигателя за положение на амортисьора за рециркулация на въздуха, електрически вериги 91S-FA90 (черно/зелено), страна на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на D6

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТирайте прекъсването на веригата 91S-FA90 (черно/зелено) между модула за управление на нагревателя и двигателя на клапата за рециркулация на въздуха, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D6: ПРОВЕРКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА НАГРЕВАТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако превключвателят за управление на разпределението на въздуха е настроен на позиция обезмъгляване/против замръзване, режимът на рециркулация на въздуха не може да се активира.

1 Свържете контролния модул на нагревателя C380.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Включете рециркулацията на въздуха.

4 Измерете напрежението между щифтове 1 и 6 на конектор C375 на двигателя за положение на амортисьора за рециркулация на въздуха, страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е напрежение поне 10 V?

Да

Отидете на D7

Не

ПРОВЕРЕТЕ, ако е необходимо, СМЕНЕТЕ контролния модул на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D7: ПРОВЕРЕТЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Изключете рециркулацията на въздуха.

2 Отново измерете напрежението между щифтове 1 и 6 на конектор C375 на двигателя на амортисьора за рециркулация на въздуха, страната на кабелния сноп.

• Променен ли е поляритетът на напрежението?

Да

ПРОВЕРЕТЕ свободата на движение на клапата за рециркулация на въздуха. Ако амортисьорът за рециркулация на въздуха е механично ОК, СМЕНЕТЕ двигателя за позициониране на амортисьора за рециркулация на въздуха. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ПРОВЕРЕТЕ и ако е необходимо СМЕНЕТЕ контролния модул на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D8: ПРОВЕРЕТЕ ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ДЕМФЕРА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете двигателя на положението на клапата за рециркулация C375.

3 Измерете съпротивлението между C375 щифт 3 на съединителя C375 на двигателя за положение на клапата за рециркулация на въздуха, страната на кабелния сноп и земята.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на D9

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТирайте отворената верига между двигателя на клапата за рециркулация на въздуха и точката на заземяване G41, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D9: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ И МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛАПАТА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

1 Изключете контролния модул на нагревателя C380.

2 Измерете съпротивлението между конектор C380 щифт 16 на контролния модул на нагревателя, верига 33-FA76 (жълто/синьо), страната на кабелния сноп и конектор C375 щифт 6 на двигателя за позициониране на амортисьора за рециркулация на въздуха, електрическа верига 33-FA76 (синьо/жълто) (автомобил с десен волан: щифт 1, верига 32-FA76 (синьо/бяло)), от страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на D10

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването на верига 33-FA76 (жълто/синьо) или верига 32-FA76 (бяло/синьо) между модула за управление на нагревателя и двигателя на амортисьора за рециркулация на въздуха, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D10: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ И МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛАПАТА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

1 Измерете съпротивлението между конектор C380 щифт 14 на контролния модул на нагревателя, верига 32-FA76 (бяло/синьо), страната на кабелния сноп, и конектор C375 щифт 1 на двигателя за позициониране на клапата за рециркулация на въздуха, електрическа верига 32-FA76 (синьо/бяло) (автомобил с десен волан: щифт 6, верига 33-FA76 (синьо/жълто)), от страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на D11

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТИРАЙТЕ прекъсването във верига 32-FA76 (бяло/синьо) или верига 33-FA76 (жълто/синьо) между модула за управление на нагревателя и двигателя на амортисьора за рециркулация на въздуха, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D11: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛАПАТА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА И МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете съпротивлението между C375 щифт 4 на веригата на двигателя на положението на рециркулационния клапа 91S-FA90 (черен/зелен) от страната на снопа и C380 щифт 4 на електрическите вериги 91S-FA90 на контролния модул на нагревателя (черно/зелено), страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е съпротивление по-малко от 2 ома?

Да

Отидете на D12

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТирайте прекъсването на веригата 91S-FA90 (черно/зелено) между модула за управление на нагревателя и двигателя на клапата за рециркулация на въздуха, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D12: ПРОВЕРЕТЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА НАГРЕВА

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако превключвателят за управление на разпределението на въздуха е настроен на позиция обезмъгляване/против замръзване, режимът на рециркулация на въздуха не може да се активира.

1 Свържете контролния модул на нагревателя C380.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Включете рециркулацията на въздуха.

4 Измерете напрежението между щифтове 1 и 6 на конектор C375 на двигателя за положение на амортисьора за рециркулация на въздуха, страната на кабелния сноп.

• Регистрирано ли е напрежение поне 10 V?

Да

Отидете на D13

Не

ПРОВЕРЕТЕ и ако е необходимо СМЕНЕТЕ контролния модул на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D13: ПРОВЕРЕТЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Изключете рециркулацията на въздуха.

2 Отново измерете напрежението между щифтове 1 и 6 на конектор C375 на двигателя на амортисьора за рециркулация на въздуха, страната на кабелния сноп.

• Променен ли е поляритетът на напрежението?

Да

ПРОВЕРЕТЕ свободата на движение на клапата за рециркулация на въздуха. Ако амортисьорът за рециркулация на въздуха е механично ОК, СМЕНЕТЕ двигателя за позициониране на амортисьора за рециркулация на въздуха. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ПРОВЕРЕТЕ и ако е необходимо СМЕНЕТЕ контролния модул на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.Проверки на елементи


Реле за изключване на климатичната система при широко отворена дроселова клапа (WOT).


1. Проверете нормално отворения контакт в състояние без превключване.
  • Измерете съпротивлението между щифтове 3 и 5 на релето, страната на елемента.
  • Записаното съпротивление по-голямо ли е от 10 kΩ? Ако да, преминете към стъпка 2. Ако не, сменете релето.2. Проверете нормално отворения контакт в състояние на превключване.
  • С помощта на предпазен тестов проводник (1 A) свържете щифт 1 на релето от страната на клетката към плюса на батерията.
  • С помощта на тестов проводник свържете релеен щифт 2 от страната на клетката към отрицателния полюс на батерията.
  • Измерете съпротивлението между щифтове 3 и 5 на релето, страна на елемента.
  • Регистрирано ли е по-малко от 2 ома? Ако е така, релето е наред. Ако не, СМЕНЕТЕ релето.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1