Фарове за мъгла (автомобили до 08.2001 г.) — Точни тестове

            0

ТОЧЕН ТЕСТ AK: ДЕФЕКТ НА ПРЕДНИТЕ ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

AK1: ПРОВЕРКА НА СИГНАЛИТЕ ЗА ЗАХРАНВАНЕ

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Включете предните и задните фарове/светлини за мъгла.

3 Проверете сигнала за активиране.

• И двете лампички светят ли?

Да

Отидете на AK2

Не

И двата сигнала за активиране не работят: Отидете на AK3

Сигналът за предните фарове за мъгла не работи: СМЕНЕТЕ превключвателя за светлините. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AK2: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА 15S-LD1 / 15S-LD11.

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете предния ляв фар за мъгла C302.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете предните фарове за мъгла.

5 Измерете напрежението между щифт 2 на конектора C302 на превключвателя на светлината, верига 15S-LD11, страната на окабеляването и земята.

• Глюкомерът показва ли напрежението на батерията?

Да

Системата е наред след проверка на лампата.

Не

Проверете и, ако е необходимо, РЕМОНТИРАЙТЕ веригата 15S-LD1/15S-LD11, като използвате електрическите схеми. Ако веригата е наред, СМЕНЕТЕ ключа за осветлението. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AK3: ПРОВЕРЕТЕ ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F44

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете предпазителя F44 (CJB).

3 Проверете предпазител F44 (CJB)

• Предпазителят F44 наред ли е?

Да

Отидете на AK4

Не

СМЕНЕТЕ предпазител F44. Ако предпазител F44 отново излезе от строя, НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТирайте късото съединение, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AK4: ПРОВЕРЕТЕ CJB

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Откачете C17 CJB.

3 Свържете предпазител F44 (CJB).

4 Уверете се, че предпазителят F44 е инсталиран и измерете съпротивлението между гнездо F44 и C17 CJB щифт 3, страна на елемента.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на AK5

Не

ЗАМЕНЕТЕ CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AK5: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГАТА 15-LD16.

1 Откачете C17 CJB.

2 Изключете превключвателя за осветление C320.

3 Измерете съпротивлението между щифт 3 на CJB C17, верига 15-LD16, страна на окабеляването, и щифт 7 на превключвателя на светлината C320, страна на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

СМЕНЕТЕ ключа за осветлението. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 15S-LD16. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ AL: ЗАДНИ ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА НЕ РАБОТАТ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

AL1: ПРОВЕРЕТЕ СИГНАЛА НА ЗАДНИЯ ФАР ЗА МЪГЛА

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Включете задните фарове за мъгла

3 Тествайте работата на сигнала за активиране.

• Светва ли сигнал за включване на задната светлина за мъгла?

Да

Отидете на AL2

Не

Превозни средства с предни фарове за мъгла: Отидете на AK1

Превозни средства без предни фарове за мъгла: Отидете на AL3

AL2: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА 15S-LD6

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Разкачете C474/C475 от левия заден светлинен модул.

3 Включете задните фарове за мъгла.

4 Измерете напрежението между щифт 4 на конектор C474/C475, страната на окабеляването и земята.

• Глюкомерът показва ли напрежението на батерията?

Да

След като проверите крушките, СМЕНЕТЕ модула на задните светлини. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Проверете и ако е необходимо РЕМОНТИРАЙТЕ веригата 15S-LD6, като използвате електрическите схеми. Ако верига 15S-LD6 е наред, СМЕНЕТЕ превключвателя на светлините. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AL3: ПРОВЕРЕТЕ ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F44

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 ПРОВЕРКА F44 (20 A) (CJB).

3 Проверете предпазителя F44 (CJB).

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на AL4

Не

СМЕНЕТЕ предпазител F44. Ако F44 не успее отново, НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТирайте късото съединение, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AL4: ПРОВЕРЕТЕ CJB

1 Откачете C17 CJB.

2 Свържете предпазител F44 (CJB).

3 Уверете се, че предпазителят F44 е инсталиран и измерете съпротивлението между гнездо F44 и C17 CJB щифт 3, страна на елемента.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на AL5

Не

ЗАМЕНЕТЕ CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AL5: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА 15-LD16

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Откачете C17 CJB.

3 Изключете ключа за осветление C320.

4 Измерете съпротивлението между щифт 7 на конектор C320 на превключвателя на светлината, страна на окабеляването, и конектор C17 CJB, верига 15-LD16, страна на окабеляване.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на AL2

Не

РЕМОНТ верига 15-LD16. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.СЪМ ТОЧЕН ТЕСТ: ФАРНИТЕ ЗА МЪГЛА НЕ РАБОТАТ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

AM1: ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА ОБОРУДВАНЕТО

1 Проверете нивото на оборудване.

• Колата оборудвана ли е с предни фарове за мъгла?

Да

Отидете на AK1

Не

Отидете на AL1ТОЧЕН ТЕСТ AN: ИНДИВИДУАЛЕН ФАР/СВЕТЛИНА ЗА МЪГЛА НЕ РАБОТИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

AN1: ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ ПОВРЕДЕН ФАР/СВЕТЛИНА ЗА МЪГЛА

1 Идентифицирайте дефектната мъгла/фара.

• Някой от предните фарове за мъгла не работи ли?

Да

Отидете на AN2

Не

Задният фар за мъгла не работи ("Комби" LHD): Отидете на AN7

Задната светлина за мъгла не работи ("Комби" RHD): Отидете на AN8

Задна светлина за мъгла не работи (версия с 4 врати): Отидете на AN9

Задният фар за мъгла не работи (версия с 3/5 врати): Отидете на AN12

AN2: ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ ДЕФЕКТЕН ПРЕДЕН ФАР ЗА МЪГЛА

1 Идентифицирайте дефектния преден фар за мъгла.

• Ляв преден фар за мъгла не работи?

Да

Отидете на AN3

Не

Отидете на AN5

AN3: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА 15S-LD11

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете предния ляв фар за мъгла C302.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете предните фарове за мъгла.

5 Проверете напрежението между C302, щифт 2 на съединителя на предния ляв фар за мъгла, верига 15S-LD11 (зелен/бял), страната на окабеляването и земята.

• Глюкомерът показва ли напрежението на батерията?

Да

Отидете на AN4

Не

РЕМОНТ верига 15S-LD11. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AN4: ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА 31-LD11

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 1 на конектор C302, веригата 31-LD11 на левия преден фар за мъгла, страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

След като проверите крушката, СМЕНЕТЕ предния ляв фар за мъгла. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 31-LD11. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AN5: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА 15S-LD17

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете десния преден фар за мъгла C304.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете предните фарове за мъгла.

5 Проверете напрежението между конектора C304 на десния преден фар за мъгла, щифт 2, верига 15S-LD17 (зелен/бял), страната на окабеляването и земята.

• Глюкомерът показва ли напрежението на батерията?

Да

Отидете на AN6

Не

РЕМОНТ верига 15S-LD17. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AN6: ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА 31-LD17

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между C304, щифт 1 на конектора на десния преден фар за мъгла, верига 31-LD17, страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

След като проверите крушката, СМЕНЕТЕ десния преден фар за мъгла. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 31-LD17. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AN7: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА 15S-LD6

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Разкачете C474 модула на задната лява светлина.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете задната светлина за мъгла.

5 Измерете напрежението между щифт 4 на конектор C474 на левия заден светлинен модул, верига 15S-LD6, страната на окабеляването и земята.

• Глюкомерът показва ли напрежението на батерията?

Да

След като проверите крушката, СМЕНЕТЕ комплекта задна лява светлина. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 15S-LD6. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AN8: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА 15S-LD6

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Разкачете модула на дясната задна светлина C475.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете задната светлина за мъгла.

5 Измерете напрежението между щифт 4 на конектор C475 на десния заден светлинен модул, верига 15S-LD6, страната на окабеляването и земята.

• Глюкомерът показва ли напрежението на батерията?

Да

След като проверите крушката, СМЕНЕТЕ модула на дясната задна светлина. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 15S-LD6. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AN9: ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ ПОВРЕДЕН ЗАДЕН ФАР ЗА МЪГЛА

1 Идентифицирайте дефектната задна светлина за мъгла.

• Задна лява светлина за мъгла не работи?

Да

Отидете на AN10

Не

Отидете на AN11

AN10: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА 15S-LD6A

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Разкачете C476 модула на задната лява светлина.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете задната светлина за мъгла.

5 Измерете напрежението между щифт 5 на конектор C476 на левия заден светлинен модул, верига 15S-LD6A, страната на окабеляването и земята.

• Глюкомерът показва ли напрежението на батерията?

Да

След като проверите крушката, СМЕНЕТЕ комплекта задна лява светлина. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 15S-LD6A. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AN11: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА 15S-LD12

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C477 от модула на задната дясна светлина.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете задната светлина за мъгла.

5 Измерете напрежението между щифт 5 на конектор C477 на десния заден светлинен модул, верига 15S-LD12, страната на окабеляването и земята.

• Глюкомерът показва ли напрежението на батерията?

Да

След като проверите крушката, СМЕНЕТЕ модула на дясната задна светлина. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 15S-LD12. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AN12: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА 15S-LD6

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете задната светлина за мъгла C434.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете задната светлина за мъгла.

5 Измерете напрежението между щифт 2 на съединителя на задните фарове за мъгла C434, верига 15S-LD6, страната на окабеляването и земята.

• Глюкомерът показва ли напрежението на батерията?

Да

Отидете на AN13

Не

РЕМОНТ верига 15S-LD6. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

AN13: ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА 31-LD6

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между клема 1 на съединителя C434 на задните фарове за мъгла, верига 31-LD6, страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

След като проверите крушката, СМЕНЕТЕ задната светлина за мъгла. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 31-LD6. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ AO: ПРЕДНИТЕ ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА ВИНАГИ ВКЛЮЧЕНИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

AO1: ПРОВЕРЕТЕ КЛЮЧА ЗА СВЕТЛИНА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за осветление C320.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Проверете дали предните фарове за мъгла светят през цялото време.

• Предните фарове за мъгла светят ли постоянно?

Да

РЕМОНТирайте верига 15S-LD1, 15S-LD11 или 15S-LD17. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Сменете ключа за осветлението. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ПИНПОИНТ ТЕСТ AP: ЗАДНИ ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА СВЯТ ПОСТОЯННО

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

AP1: ПРОВЕРЕТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА СВЕТЛИНАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за осветление C320.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Проверете дали задните светлини за мъгла светят през цялото време.

• Задните фарове за мъгла светят ли постоянно?

Да

РЕМОНТирайте верига 15S-LD6 и/или 15S-LD6, 15S-LD6A или 15S-LD12. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

СМЕНЕТЕ ключа за осветлението. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1